– Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm. zwaną  ustawą ooś”)

zawiadamiam

że w dniu 17 maja 2018r.  o godz. 17ºº  (czwartek) w lokalu  Domu Ludowego we Wrotnowie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 331,04 DJP na działkach o nr ew. 781/1 i 781/2 położonych w miejscowości Wrotnów. gm. Miedzna, pow. węgrowski, woj. mazowieckie.

W związku z powyższym wzywam do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony w przedmiotowym postępowaniu ( osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Uprzedza się, iż obecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia ( art. 94§1 k.p.a)

Z dokumentami sprawy , w tym z treścią raportu ooś oraz jego uzupełnieniami, postanowieniami uprawnionych organów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miedzna, pok. Nr 9  w godzinach 7³º – 15³º.

 

 

 

 

Powrót na górę