– Struktura Urzędu Gminy.

W skład struktury Urzędu wchodzą:

1. Wójt Gminy,
2. Zastępca Wójta Gminy,
3. Sekretarz Gminy – będący Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych, wykonujący jednocześnie zadania Z-cy Kierownika USC,
4. Skarbnik Gminy,
5. Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
6. Urząd Stanu Cywilnego – stanowisko ds. akt stanu cywilnego, wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych,
7. Referat Budżetu – którym kieruje Skarbnik Gminy, w skład którego wchodzi:
1) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat,
2) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat,
3) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat,
4) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat,
5) stanowisko ds. płac – 1 etat,
6) stanowisko ds. wymiaru zobowiązań finansowych i księgowości podatkowej – 1 etat,
7) stanowisko ds. wymiaru zobowiązań finansowych i księgowości podatkowej – 1 etat,
8) stanowisko ds. działalności gospodarczej i kasy zakładowej .
8. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – którym kieruje Kierownik Referatu, w skład którego wchodzi:
1) stanowisko ds. gospodarki gruntami, ochrony środowiska i leśnictwa – 1 etat,
2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej lokalowej- 1 etat,
3) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – 1 etat,
4) konserwator obiektów i sprzętu w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy – 1 etat,
5) woźna Urzędu Gminy – ¾ etatu,
6) kierowca samochodu osobowego – 1 etat,
9. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – 1 etat,
10. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego, którego zakres obowiązków określa odrębna ustawa o radcach prawnych – umowa-zlecenie.

Powrót na górę