– Wykaz nieruchomości do sprzedaży

OGŁOSZENIE

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn.zm.) – Wójt Gminy Miedzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Rostki ujawniona w KW SI1W/00060482/3 w skład której wchodzą działki nr 409, 410,415/2, 416.

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0006 Rostki

Opis nieruchomości

Działka nr 409 o pow. 0,10 ha ( RVI-0,05ha, ŁIV-0,04 ha, LsVI-0,01 ha) niezabudowana, bardzo wąska położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej kolonijnej, lasu, łąk i gruntów ornych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 410 o pow. 0,16 ha ( RIVa-0,14 ha , ŁIV-0,02 ha ) posiada kształt prostokąta , bardzo wąska, niezabudowana, położona między drogą asfaltową a rowem melioracyjnym w sąsiedztwie gruntów ornych i łąk, niedaleko zabudowy zagrodowej kolonijnej. Dojazd do działki drogą asfaltową.

Działka nr 415/2 o pow. 0,06 ha ( RIVb- 0,04 ha, RV- 0,02 ha) posiada kształt prostokąta, bardzo wąska, niezabudowana, brak bezpośredniego  dojazdu do działki,. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej kolonijnej, łąk i gruntów ornych.

Działka nr  416 o pow. 0,14 ha ( RIVa – 0,02 ha, RIV b – 0,08 ha, RV- 0,04 ha) posiada kształt prostokąta, bardzo wąska, niezabudowana, położona między drogą asfaltową a rowem melioracyjnym w sąsiedztwie gruntów ornych i łąk niedaleko zabudowy zagrodowej kolonijnej. Dojazd do działki drogą asfaltową.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego:

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  uchwały nr XXII/135/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna działki   położone w obrębie Rostki znajdują się w terenach:

– działka nr 409 stanowi tereny gruntów ornych klasy  IV-VI, tereny łąk  i pastwisk kl. IV-VI  oraz teren zabudowy zagrodowej. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji,

– działka nr 410 stanowi tereny gruntów ornych kl. IV-VI, tereny łąk i pastwisk kl. IV-VI, Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji,

– działka nr  415/2 – stanowi tereny gruntów ornych kl. IV-VI, Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji,

 – działka  nr  416 stanowi tereny gruntów ornych kl. IV-VI. , Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji,

Cena nieruchomości gruntowej ujawnionej w KW SI1W/00060482/3 przeznaczonej do sprzedaży wynosi: 10268,00 zł słownie : dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych  w tym:

działka nr  409 – 2037,50 zł

działka nr  410 – 3609,50 zł

działka nr 415/2 – 1405,50 zł

działka nr 416 – 3215,50 zł.

Na podstawie art. 34  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn.zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą;

          W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Miedzna w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie spowoduje, że dana nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.      

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( tj. od dnia  01 czerwca 2018r. do dnia 21 czerwca 2018r na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicy  ogłoszeń  sołectwa Rostki a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Siedleckim oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                     Janusz Rutkowski

Powrót na górę