– Wykaz nieruchomości do sprzedaży

OGŁOSZENIE

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) – Wójt Gminy Miedzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży :

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Żeleźniki oznaczona nr ew. działki 1464/3

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0014 Żeleźniki

Działka  nr ew. 1464/3

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00048065/4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa – dz. o nr ew. 1464/3 o pow. 0,30 ha ( Ps. IV- 0,30 ha) położona w miejscowości Żeleźniki, gm. Miedzna, pow. węgrowski. Działka położona po prawej stronie drogi asfaltowej Miedzna – Żeleźniki ( w głębi), niezabudowana, z wydzieloną drogą dojazdową ( stanowiącą integralną część działki)  do drogi asfaltowej. Położona w sąsiedztwie łąk i gruntów ornych, niedaleko lasu oraz zabudowy zagrodowej wsi Żeleźniki. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego:

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  uchwały nr XXII/135/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna działka o nr ew. 1464/3 położona w obrębie Żeleźniki znajduje się na terenach łąk i pastwisk kl. IV-VI. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji

Cena nieruchomości :

Cena nieruchomości wynosi 6787,50 zł słownie : sześć tysięcy  siedemset osiemdziesiąt siedem 50/100 złotych.

Na podstawie art. 34  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą;

 

          W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Miedzna w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie spowoduje, że dana nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( tj. od dnia  01 czerwca 2018r. do dnia 21 czerwca 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicy  ogłoszeń  sołectwa Żeleźniki a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Siedleckim oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

 

                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                  Janusz Rutkowski

Powrót na górę