– Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego  położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

OGŁOSZENIE

         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego  położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

Nieruchomość położona w miejscowości Miedzna będąca częścią budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie.

Oznaczenie przedmiotu najmu: Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie, Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna

Powierzchnia przedmiotu najmu: podstawowa 73,0 m2 dodatkowa 21,00 m2

Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie Punktu aptecznego  (w załączeniu szkic rozmieszczenia pomieszczeń).

Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności związanej ze służbą zdrowia

(Punkt apteczny)

Termin zagospodarowania: najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Stawka wywoławcza czynszu : stawka czynszu w wysokości 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ustalona Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna. W skład czynszu wliczona jest opłata za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, a także centralne ogrzewanie. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy z wybraną firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłaty: Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miedzna.

Wymagania od oferentów:

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Potwierdzenie prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 3. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (kod PKD47.73.Z), to jest prowadziły nieprzerwanie przez okres ostatnich 3 lat , co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną w roli właściciela lub współwłaściciela.
 4. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego lub pisemne zobowiązanie do uzyskania zezwolenia w terminie 3-ch miesięcy od daty zawarcia umowy  w przypadku wygrania przetargu.
 5. Proponowaną stawkę czynszu miesięcznego za cały lokal brutto .
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń                     i ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 8. Oświadczenie że w stosunku do podmiotu składającego ofertę w okresie 24 miesięcy nie toczyło się i nie toczy postępowanie sądowe z tytułu spłat wierzytelności /zobowiązań/,
 9. Datę sporządzenia oferty,
 10. Podpis oferenta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego” w terminie do dnia

08.04.2019r. do godz. 945 w Urzędzie Gminy Miedzna  ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna – pokój nr 1.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2019r  o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Miedzna powiadomi wyłonionego oferenta.

Wymagania dotyczące wadium

1.Wynajmujący ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2.Wadium powinno wpłynąć do dnia 8 kwietnia 2019r do godziny 9 45 na konto Nr rachunku bankowego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim oddział w Miedznie Nr 70 922100000039111120000080

3.W przypadku , gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze Umowy Najmu w wyznaczonym terminie – wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

4.Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Wadium Oferenta , którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.

Postanowienia końcowe:

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu.
 2. Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Wydzierżawiający wybierze ofertę z zaoferowaną najwyższym zaoferowanym czynszem miesięcznym (nie mniejszym niż 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ). W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż jedna oferta z najwyższym czynszem- wybrana zostanie oferta, która została złożona jako pierwsza.
 4. Oferentowi , którego oferta została wybrana Wynajmujący wskaże miejsce i termin podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. Nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwie  Miedzna , zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.

                                                                                       

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Miedzna

                                                                           Tadeusz Tomasz Okulus

Szkic usytuowania pomieszczeń

Powrót na górę