– Projekt – Zdalna Szkoła

Logo Projekt Zdalna Szkoła

W dniu 30 kwietnia 2020r. Gmina Miedzna podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie Umowę o powierzenie grantu nr 2612/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach projektu Gmina Miedzna otrzymała 45.000zł na zakup laptopów do zdalnej pracy dla nauczycieli i tabletów do zdalnej nauki dla uczniów. W dniu 7 maja br. Gmina Miedzna zakupiła 11 laptopów i 14 tabletów. W/w sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Miedznie.

Powrót na górę