– Ogłoszenie o naborze Partnerów

I. Informacja o naborze
Gmina Miedzna ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ja w internecie”, składanego
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.
II. Podstawa prawna
art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460, z późn. zm.).
III. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie i realizacja projektu, którego głównym celem jest: stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych oraz zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny
sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
IV. Zakres tematyczny partnerstwa
1. Wspólna realizacja wszystkich działań zmierzająca do osiągnięcia celu projektu.
2. Okres realizacji projektu przewidywany jest do 30 września 2019 roku.
3. Projekt składać się będzie z 7 modułów szkoleniowych :
 Rodzic w internecie;
 Moje finanse i transakcje w sieci;
 Rolnik w sieci;
 Kultura w sieci;
 Działam w sieciach społecznościowych;
 Tworzę własną stronę internetową.
 Mój biznes w sieci
4. Partner będzie zobowiązany do udziału w projekcie na każdym jego etapie: przygotowaniu, wdrażaniu, monitoringu i ewaluacji.
5. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera:
 współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
 współpraca w organizacji wsparcia dla uczestników szkoleń i nauczycieli;
 udział w procesie realizacji i rozliczania środków otrzymanych w ramach Projektu.
V. Wymagania dotyczące Partnera
1. Partnerem projektu mogą być podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu, tj. organizacje pozarządowe. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 poz. 702, z późn. zm.). Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
2. Partner posiada doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym bądź zbieżnym charakterze.
3. Profil działalności Partnera jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa.
4. Partnerzy wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą uczestniczą w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.
5. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
6. Dokumentem określającym reguły partnerstwa są Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
7. Zakres projektu oraz wydatki kwalifikowalne określa: Regulamin konkursu:

Dokumenty


VI. Forma, termin i miejsce składania zgłoszeń
1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim
na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Wraz z ofertą należy przedłożyć: dokumenty potwierdzające formę prawną, w tym przede wszystkim:
a. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
b. Aktualny statut podmiotu (jeśli dotyczy),
c. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń (w przypadku, gdy będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji).
3. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Miedzna
ul. 11 Listopada 4
07-106 Miedzna
z dopiskiem: Otwarty nabór na partnerów nie należących do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu: „Ja w internecie”
4. Termin składania ofert: 19 grudnia 2018 r., do godziny 15:00.
5. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
VII. Kryteria oceny ofert i sposób wyboru Partnerów
1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 20 pkt
2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 0 – 20 pkt
3. Wnoszone do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe 0 – 20 pkt
Maksymalna liczba: 60 pkt
5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 20 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
6. Gmina Miedzna planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
7. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminy Miedzna.
8. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Fundacji Legalnej Kultury, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.
9. Planowany termin rozstrzygnięcia: 19 grudnia 2018 roku.
VIII. Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
a) Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
b) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
c) Zawieszenia naboru na każdym etapie.
d) Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
e) Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
f) Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
g) Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.
2. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) oraz Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450,z  późn. zm.).
IX. Załączniki
1. Karta zgłoszenia
2. Karta oceny formalnej
3. Karta oceny merytorycznej

załącznik_1_karta_zgłoszenia

załącznik_2_ocena_formalna

załącznik_3._ocena_merytoryczna

Powrót na górę