– OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKEIGO 2024 (PGO WM 2024)

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/3359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w ramach przekazania do ponownego opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2024 wraz z załącznikami.

 

            Dokument został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko → Odpady → Plany Gospodarki Odpadami- aktualizacje;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl).

 

Uwagi i wnioski do dokumentu można przesyłać w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: wpgo@mazovia.pl w terminie od 8 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                                                                                                             Janusz Rutkowski

Powrót na górę