– Obwieszczenie Wójta Gminy Miedzna dotyczące kopaliny – kruszywa naturalnego w miejscowości Tchórzowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 33 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017.poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu wydobywania kopaliny- kruszywa naturalnego w granicach działki o nr ew.  375/6 położonej  w miejscowości Tchórzowa  gm. Miedzna  organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu  07.12.2017r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie   o uzgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 15.01.2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak; WOOŚ-II.4242.357.2017.AWI wezwał  Wójta Gminy Miedzna do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uzupełnienie należało złożyć w terminie 14 dni od dnia  otrzymania wezwania lub określić  inny termin złożenia uzupełnienia.

W związku z wezwaniem RDOŚ organ wezwał inwestora do złożenia uzupełnień do raportu.  W dniu  25.01.2018r. inwestor złożył  uzupełnienie  raportu, które w dniu 29.01.2018r. zostało przesłane do RDOŚ. W dniu 27.02.2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak; WOOŚ-I.4242.357.2017.AWI.2, którym uzgodnił  realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 29.01.2018r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie  zostało uzgodnione Postanowieniem  znak;  LU.ZZŚ.2.435.8.2018.MG z dnia 16.03.2018r.

Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Gminy  Miedzna ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                             Janusz Rutkowski

Powrót na górę