– Gmina Miedzna ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Rekrutacja wstępna do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

Gmina Miedzna– Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie planuje przystąpienie do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miedznie do dnia 14 września 2023 r., osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: 25-6918334 w godzinach 7.30-15.30.

Powrót na górę