OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKEIGO 2024 (PGO WM 2024)

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/3359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w ramach przekazania do ponownego opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2024 wraz z załącznikami.

 

            Dokument został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko → Odpady → Plany Gospodarki Odpadami- aktualizacje;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl).

 

Uwagi i wnioski do dokumentu można przesyłać w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: wpgo@mazovia.pl w terminie od 8 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                                                                                                             Janusz Rutkowski

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady