– Remont drogi gminnej nr 420508W w sołectwie Rostki

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
„Remont drogi gminnej nr 420508W w sołectwie Rostki”
DOFINANSOWANIE 336 045,95 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 482 525,65 zł

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 420508W w sołectwie Rostki.
Remont miał na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi, likwidację tworzących się ubytków i zastoin wody, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi.
Na odcinku o długości 773,00 mb objętym opracowaniem pas drogowy posiada zmienną szerokość od niespełna 8,0 m do 9,30 m z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego i destruktu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie o szerokości około 5,0 m, 4,5 m i 4,0 m.
Zakres robót obejmuje m. in. roboty pomiarowe, remont części przelotowych przepustów, wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, uzupełnienie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, ustawienie znaków drogowych.
Remont wpłynie znacząco na poprawę stanu nawierzchni w obrębie istniejącej szerokości działki drogowej ułatwiając dojazd do posesji i pól uprawnych, zakładów pracy, urzędów, szkół itp.

Powrót na górę