– Informacja

Wójt Gminy Miedzna zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015, poz. 139) informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi niżej zamieszczając „Ocenę jakości Wody”.

Ocena jakości wody

Powrót na górę