– Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna”
DOFINANSOWANIE 817 985,67 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 168 550,96

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna”
Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka drogi gminnej nr 420505W w m. Wrzoski na odcinku o długości 845 mb wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę stanu technicznego zniszczonej przez wieloletnią eksploatację nawierzchni drogi, likwidację przełomów i zastoin wody, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi. Na odcinku na którym zrealizowano inwestycję pas drogowy posiadał zmienną szerokość działek od 9,0 m do 11,0 m, z jezdnią o nawierzchni częściowo z bruku kamiennego i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości około 4,0 m. Cały odcinek był o przekroju szlakowym z nieregularnymi poboczami znacznie przerośniętymi i zawyżonymi w stosunku do krawędzi jezdni. Na odcinku występowały szczątkowe odcinki rowu. Nawierzchnia była w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, występowały lokalne zdeformowania i załamania jezdni, liczne wyboje i tarka. Na nawierzchni tworzyły się zastoiny wody, a zawyżone pobocza uniemożliwiały jej swobodny odpływ. Odwodnienie odbywało się powierzchniowo.
Zakres przebudowy obejmował :
• roboty pomiarowe;
• roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
• roboty rozbiórkowe i ziemne;
• wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4;
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3;
• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2;
• wykonanie warstwy nawierzchni z betonu cementowego C30/37;
• ułożenie ścieków z elementów betonowych;
• remont przepustu pod korona drogi powiatowej;
• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

Powrót na górę