– Zaproszenie do składania ofert na zakup drewna wraz z wycinką

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Miedznie zaprasza do składania ofert na zakup drewna wraz z wycinką i uprzątnięciem  gałęzi po ścince na działce nr ewidencyjny 422/5 położonej w miejscowości Miedzna stanowiącej mienie komunalne gminy.

Działka o pow.0,4717 ha stanowiąca las porośnięta drzewami gatunek topola ( około 100 szt.) położona jest w sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego, drogi powiatowej : Klimowizna – Kosów Lacki  i Miedzna -Tchórzowa.

Oferta winna zawierać cenę za 1 m³ drewna uwzględniając koszt wycinki i uprzątnięcia gałęzi po ścince.

Wycinkę drzew może przeprowadzić osoba posiadająca wymagane uprawnienia.

Termin wykonania robót do dnia 31 sierpnia  2012 roku.

Ofertę należy złożyć  na piśmie w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego z adnotacją oferta na ”Zakup drewna wraz z wycinką i uprzątnięciem gałęzi z działki nr ewidencyjny 422/5 w Miedznie  stanowiącej mienie komunalne gminy ” w siedzibie Urzędu Gminy w Miedznie ul.11 Listopada 4 , pokój Nr 2 do dnia 29 czerwca (piątek) 2012 roku do godz:10,00.

Osoba do kontaktu: Czesław Kostrzewa tel.(25) 691 83 28

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2012r. o godz: 10,30.

Wójt Gminy

(-) Janusz Rutkowski

Powrót na górę