– WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEDZNA

Miedzna, dnia 23 maja 2017r

GK.6840.1.2017

                                                                                                            OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedzna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEDZNA.

  1. Nieruchomość gruntowa

Położenie nieruchomości: Miedzna, gm. Miedzna, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 484/7

Powierzchnia działki: 0,35ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00033296/4

Cena  nieruchomości: 11.816,00 zł  słownie: jedenaście tysięcy osiemset szesnaście  złotych.

Działka oznaczona  nr ew. 484/7 o pow. 0,35 ha  ( RV-0,05 , RVI- 0,30) znajduje się za pasem zabudowy wsi Miedzna w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, lasu, terenów niezabudowanych uprawianych rolniczo. Działka posiada kształt zbliżony do litery L, niezabudowana. Brak dojazdu do działki.

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna – działka  stanowi teren upraw polowych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Działka została przeznaczona  Uchwałą  nr XXI/134/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 31 marca 2017r. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Sławomira Wrzoska zam. Miedzna.

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia  25.05.2017r. do dnia 15.06.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicach  ogłoszeń  sołectwa Miedzna a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

                                                                                        

Wójt Gminy

Janusz Rutkowski

Powrót na górę