– Wykaz nieruchomości Gminy Miedzna przeznaczonych do dzierżawy.

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zmianami)Wójt Gminy Miedzna ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu  położonych we wsi Miedzna i Żeleźniki  stanowiących mienie komunalne gminy Miedzna.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

1. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 545 o powierzchni 0.32 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00026277/3

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca łąkę.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 545 położona we wsi Miedzna stanowi teren użytków zielonych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy do dnia  20 lutego 2015r.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych).

2. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/3 o powierzchni 0.20 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część  działki  nr 534/3 o pow. 0,20 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/3 położona we wsi Miedzna stanowi teren upraw polowych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy do dnia  09 lutego 2015r.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

3.  Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/3 o powierzchni 0.08 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki nr 534/3 o pow. 0,08 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/3 położona we wsi Miedzna stanowi teren upraw polowych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

50,00zł rocznie ( słownie : pięćdziesiąt  złotych)

4. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/16 o powierzchni 0.18 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 534/16 o pow. 0,18 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/16 położona we wsi Miedzna leży na terenie o szczególnie wartościowych założeniach przestrzennych ( SKARBIEC).nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.  Nieruchomość  objęta jest umową dzierżawy do dnia 19 lutego 2015r.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto   złotych)

5. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 1343 o powierzchni  700m²

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00026277/3

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 1343 o pow. 700m² ha stanowiąca  wg ewidencji gruntów i budynków tereny zabudowane inne oznaczone symbolem Bi.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1343 położona we wsi Miedzna leży na terenie o dominującej zabudowie mieszkaniowo – usługowej, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.  Nieruchomość  objęta jest umową dzierżawy do dnia 29 marca  2015r.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

600,00zł rocznie ( słownie : sześćset    złotych)

6.  Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Żeleźniki

Numer ewidencyjny działki : 1216 o powierzchni 0.33 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00060483/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca pastwisko i las.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1216 położona we wsi Żeleźniki stanowi teren użytków zielonych i lasów. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

7.   Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Żeleźniki

Numer ewidencyjny działki : 1464/3 o powierzchni 0.30 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00048065/4

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca pastwisko.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1464/3 położona we wsi Żeleźniki stanowi teren użytków zielonych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. nr 14 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 23 stycznia 2015r. do dnia 14 lutego  2015 na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicach  ogłoszeń  sołectwa Miedzna i Żeleźniki a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie  na stronie internetowej Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl.

 

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Powrót na górę