– Wykaz nieruchomości gminy Miedzna przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów,  położonych w miejscowości  Miedzna  i Wrotnów stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

1. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : 747 o powierzchni – 0,41 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00026277/3.

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona  w obrębie Miedzna.  Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi  nieużytki oznaczone symbolem N. Działka położona jest bezpośrednio  przy drodze powiatowej  Miedzna – Kostki – Sabnie, w sąsiedztwie przedsiębiorstwa PPHU ,, TEKMAR” Marek Boczkowski.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                            Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 25 lat – na potrzeby działalności przedsiębiorstwa PPHU ,,TEKMAR” Marek Boczkowski zgodnie z uchwałą Nr XVII/111/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27.10.2016r.

Stawka   czynszu za przedmiot dzierżawy: 300,00 zł + obowiązujący podatek VAT miesięcznie. Czynsz będzie waloryzowany na koniec każdego roku kalendarzowego rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS i obowiązywać będzie w kolejnym roku  kalendarzowym.

2. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Wrotnów

Numer ewidencyjny działki : 469 o powierzchni – 1,01 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00029952/0.

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości o pow. 144m² położona  w obrębie Wrotnów.  Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi  grunty orne oznaczone symbolem  RVI. Działka położona jest bezpośrednio  przy drodze powiatowej  Kosów Lacki – Wrotnów – Klimowizna.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 10  lat – na potrzeby budowy uzupełniającej stacji operatora  sieci Play  zgodnie z uchwałą Nr XVII/112/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27.10.2016r.

Stawka   czynszu za przedmiot dzierżawy: 950,00 zł + obowiązujący podatek VAT miesięcznie. Czynsz będzie waloryzowany na koniec każdego roku kalendarzowego rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS i obowiązywać będzie w kolejnym roku  kalendarzowym.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 07 listopada 2016r.  do dnia 28 listopada 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicach  ogłoszeń  sołectwa Miedzna i Wrotnów a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Siedleckim oraz zamieszczenie  na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i www.gmina-miedzna.pl

 

                                                                                            Wójt Gminy Miedzna

                                                                                               Janusz Rutkowski

Powrót na górę