– Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                                                                                                                                    Miedzna, dnia 09 sierpnia 2017r.

 

GK.6840.2.2017

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2016, poz. 2147) – Wójt Gminy Miedzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy przeznaczonej do sprzedaży :

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Międzyleś oznaczona nr ew. działki 48 i  47/2

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0003  Międzyleś

Numer ew. działki 48 o pow. 0,87 ha ( zabudowana)

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00026468/9

Numer ew. działki 47/2 o pow. 0.10 ha – nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00031154/3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest na działce nr  ew.48 o pow. 0,87 ha i działce nr ew. 47/2 o pow. 0,10 ha w obrębie Międzyleś  w sąsiedztwie budynku mieszkalno – usługowego, zabudowy zagrodowej przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej i żwirowej. Działka nr 48 posiada kształt równoległoboku. Działka nr 47/2 jest w kształcie trójkąta. Działki położone są obok siebie tworząc kompleks w kształcie wielokąta. Działka nr 48 zabudowana murowanym  piętrowym budynkiem szkoły w budowie. Na działce nr 48 i częściowo na działce nr 47/2 znajdują się fundamenty dalszej części dydaktycznej i części żywieniowej przewidywanej do częściowego wykorzystania i do wyburzenia. Ponadto na działce nr 48 znajduje się murowany budynek ( sanitariaty) – budynek w złym stanie technicznym, przewidziany do rozbiórki, nie podlega wycenie. Przy skrzyżowaniu  drogi asfaltowej z drogą gruntową na działce nr  48 znajduje się kapliczka. Kompleks działek ogrodzony siatką na słupkach częściowo metalowych częściowo betonowych, brama metalowa. Ogrodzenie w bardzo  złym stanie technicznym, siatka skorodowana, częściowo brak siatki, słupki częściowo wyłamane częściowo brak słupków. Niezabudowana  część działek zakrzaczona.

Istnieje możliwość podłączenia  do energii elektrycznej i sieci wodociągowej.

Opis budynku szkoły w budowie:

Pow. zabudowy         – Pz  =  533,50 m²

Pow. użytkowa parteru – Pu1 = 547,3 m²

Pow. użytkowa piętra  – Pu 2   =  549,1m²

Razem Pu= 1096,4m²

Budynek szkoły piętrowy w kształcie litery L, nie podpiwniczony, z dachem wysokim dwuspadowym, poddaszem nieużytkowym, wykonany w niepełnym stanie surowym.

Opis konstrukcji budynku:

–  ściany fundamentowe betonowe wylewane

–  ściany zewnętrzne murowane warstwowe, od wewnątrz gazobeton

24cm, styropian 4 cm i gazobeton 12 cm oraz z gazobetonu gr. 37cm

–  ściany attykowe gr. 24 cm z gazobetonu

–   ściany wewnętrzne gr. 25 cm z cegły pełnej wapienno – piaskowej i

palonej, fragmenty ścian konstrukcyjnych, które powinny mieć gr. 25

cm wykonano z gazobetonu; na ścianach z  fragmentami gazobetonu

szczególnie w miejscach  występowania podciągów, występują pionowe pęknięcia ; ściany grubości 24 cm z gazobetonu, 12 i 6.5 cm z cegły pełnej białej i czerwonej,

– ściany wewnętrzne (działowe) częściowo rozebrane

– słupy  murowane z cegły pełnej  wapienno – piaskowej

– podciągi żelbetowe wylewane

–  stropy żelbetowe prefabrykowane kanałowe gr. 24 cm

–  nadproża żelbetowe wylewane

–  schody  wewnętrzne żelbetowe wylewane

–  dach  drewniany konstrukcji płatwiowo – kleszczowej kryty blachą

stalową ocynkowaną fałdową

– okna drewniane trzyszybowe jednoramowe, szyby częściowo

powybijane, stolarka okienna zdeformowana

– rynny i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ( rur

spustowych brak).

Prace budowlane na budynku szkoły zostały przerwane ok. 1996r Obecnie budynek niezagospodarowany , opuszczony.

Stopień zaawansowania robót na budynku szkoły na dzień 21.07.2017r. wynosi  47,67%.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego:

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna – działki  stanowią teren zabudowy usługowej. Działki nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy  w Miedznie na dzień dzisiejszy nie podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalna Strefę Rewitalizacji.

Cena nieruchomości :

Cena nieruchomości wynosi: 374993,67 zł brutto słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 67/100.

Na podstawie art. 34  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą;

W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Miedzna w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie spowoduje, że dana nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( tj. od dnia  09.08.2017r. do dnia 30.08.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicy  ogłoszeń  sołectwa Międzyleś a ponadto informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Siedleckim oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

                                                                                         

 

 

                                                                          Wójt Gminy

                                                                       Janusz Rutkowski

Powrót na górę