– Wójt Gminy Miedzna zawiadamia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 89§2 KPA w związku z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Miedzna zawiadamia

W dniu 25 stycznia 2012r. godz. 12ºº w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie ( sala klubowa) zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 762/1 w obrębie wsi Miedzna.

Każda osoba zainteresowana przedmiotem rozprawy może zgłosić w trakcie rozprawy swoje uwagi i wnioski.

                                                                       Wójt Gminy Miedzna

                                                                         Janusz Rutkowski

Powrót na górę