– Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych we wsi Miedzna i Żeleźniki stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U.z 2014, poz. 518 z późn. zmianami) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych we wsi Miedzna i Żeleźniki  stanowiących mienie komunalne gminy.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

1. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 545 o powierzchni 0.32 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00026277/3

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca łąkę.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 545 położona we wsi Miedzna stanowi teren użytków zielonych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych).

2. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/3 o powierzchni 0.20 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część  działki  nr 534/3 o pow. 0,20 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/3 położona we wsi Miedzna stanowi teren upraw polowych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

3.  Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/3 o powierzchni 0.08 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki nr 534/3 o pow. 0,08 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/3 położona we wsi Miedzna stanowi teren upraw polowych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

50,00zł rocznie ( słownie : pięćdziesiąt  złotych)

4. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 534/16 o powierzchni 0.18 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 534/16 o pow. 0,18 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/16 położona we wsi Miedzna leży na terenie o szczególnie wartościowych założeniach przestrzennych ( SKARBIEC) nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto   złotych)

5. Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. 1343 o powierzchni  700m²

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00026277/3

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 1343 o pow. 700m² ha stanowiąca  wg ewidencji gruntów i budynków tereny zabudowane inne oznaczone symbolem Bi.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1343 położona we wsi Miedzna leży na terenie o dominującej zabudowie mieszkaniowo – usługowej, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.  Nieruchomość  objęta jest umową dzierżawy do dnia 29 marca  2015r.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

600,00zł rocznie ( słownie : sześćset    złotych)

6.  Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Żeleźniki

Numer ewidencyjny działki : 1216 o powierzchni 0.33 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00060483/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca pastwisko i las.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1216 położona we wsi Żeleźniki stanowi teren użytków zielonych i lasów. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

7.   Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Żeleźniki

Numer ewidencyjny działki : 1464/3 o powierzchni 0.30 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00048065/4

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna stanowiąca pastwisko.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1464/3 położona we wsi Żeleźniki stanowi teren użytków zielonych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

100,00zł rocznie ( słownie : sto  złotych)

Oferty na  wydzierżawienie poszczególnych działek należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, Oferta na dzierżawę  działki podając nr ewidencyjny działki w obrębie Miedzna lub Żeleźniki” w terminie do 01. 04. 2015r. do godz. 9³º w Urzędzie Gminy Miedzna  ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna – pokój nr 4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2015r o godz. 10ºº.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. nr 14 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwach  Miedzna i Żeleźniki, zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.

 

                                                                              Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                  Janusz Rutkowski

Powrót na górę