– Uproszczony Plan Urządzania Lasu – Zawiadomienie

Zdjęcie lasu
Las

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Miedzna

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Obrębów ewidencyjnych gminy Miedzna od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 24 września 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu 8 00 -15 00.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Wójt Gminy Miedzna
/-/ Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę