– Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze - punkt gminny

Informujemy, że od dnia 28.06.2021r. w Urzędzie Gminy Miedzna zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących.
Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.
W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie, a Gminą Miedzna.
Punkt konsultacyjno – informacyjny będzie czynny:
Poniedziałek: 8-10
Wtorek: 8-10
Środa: 13-15
Czwartek: 8-10
Piątek: 8-10
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 292 572
Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Miedzna:

  • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.
  • Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
  • Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
  • Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
  • Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
  • Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
  • Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki, której wniosek dotyczy
  • Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.
  • Powierzchnia budynku/lokalu.
  • Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
Powrót na górę