– PRZEBUDOWA ODCINKA ul. NAPOLEONA W MIEDZNIE

Termin realizacji :18.08.2015r. – 31.08.2015r.
Zakres rzeczowy;
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej żwirowo-grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wyrównawcza asfaltowa w ilości 50 kg/m² ze skropieniem emulsją w ilości 0,5 kg/ m²/270,00x 6,00+ 2×7,00/x 0,05. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej żwirowo-gipsowej wg PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją w ilości 0,5 kg/ m² 270,00 x 6,00 + 2 x 7,00.Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej.
Całkowita wartość zadania : 54.361,57 zł
Całość zadania pokryto ze środków własnych gminy.

Przed realizacją:

ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona

Po realizacji:

ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona
ul. Napoleona

 

ul.Napoleona
ul. Napoleona
Powrót na górę