– Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
„Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna”
DOFINANSOWANIE 903 764,42 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 291 092,03

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka drogi gminnej nr 420506W na odcinku o długości 995mb. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę stanu technicznego zniszczonej przez wieloletnią eksploatację nawierzchni drogi, likwidację przełomów i zastoin wody, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi. Cały odcinek był o przekroju szlakowym z nieregularnymi poboczami znacznie przerośniętymi i zawyżonymi w stosunku do krawędzi jezdni. Na odcinku występowały szczątkowe odcinki rowu. Nawierzchnia była w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, występowały lokalne zdeformowania i załamania jezdni, liczne wyboje i tarka. Na nawierzchni tworzyły się zastoiny wody, a zawyżone pobocza uniemożliwiały jej swobodny odpływ. Odwodnienie odbywało się powierzchniowo.
Zakres przebudowy obejmował następujące rodzaje robót:

  • roboty pomiarowe;
  • roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
  • roboty ziemne i uzupełnienie nasypu;
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4;
  • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
  • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
  • remont przepustu pod koroną drogi gminnej i na zjazdach;
  • oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem skarp;
  • wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
Powrót na górę