– Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Powrót na górę