– Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

miedzna_pos_do_suikzp_tekst_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_kierunki_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_uwarunkowania_22-09-2016

miedzna_pos_do_suikzp_rys_22-09-2016

miedzna_suikzp_tekst_22_wrzesnia_2016

Powrót na górę