– Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żeleźniki działka nr 1464/3

OGŁOSZENIE

          Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2018, poz121 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie Żeleźniki, gm. Miedzna.

Nieruchomość gruntowa

Położenie nieruchomości: Żeleźniki, gm. Miedzna, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 1464/3

Powierzchnia działki: 0,30ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00048065/4.

Nieruchomość gruntowa – dz. o nr ew. 1464/3 o pow. 0,30 ha ( Ps. IV- 0,30 ha) położona w miejscowości Żeleźniki, gm. Miedzna, pow. węgrowski. Działka położona po prawej stronie drogi asfaltowej Miedzna – Żeleźniki ( w głębi), niezabudowana, z wydzieloną drogą dojazdową ( stanowiącą integralną część działki)  do drogi asfaltowej. Położona w sąsiedztwie łąk i gruntów ornych, niedaleko lasu oraz zabudowy zagrodowej wsi Żeleźniki. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej.

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Na podstawie  uchwały nr XXII/135/2017 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna działka o nr ew. 1464/3 położona w obrębie Żeleźniki znajduje się na terenach łąk i pastwisk kl. IV-VI. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Rada Gminy w Miedznie na dzień dzisiejszy nie  podjęła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji ani uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji

Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2018r.( czwartek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy  ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna,  pokój nr 5 ( sala konferencyjna)

Cena  wywoławcza nieruchomości: 6787,50 zł  słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł 50/100

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w złotych polskich w wysokości  10% ceny  wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zlotych tj.680,00zł,  słownie sześćset osiemdziesiąt złotych do dnia  24 sierpnia 2018r.  na rachunek Urzędu Gminy 

70 9221 0000 0039 1111 2000 0080.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy. Wadium najpóźniej w dniu   24 sierpnia 2018r. powinno znaleźć się na rachunku  Urzędu Gminy. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości.

Minimalne postąpienie –  70,00 zł (słownie siedemdziesiąt złotych)

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku uczestnictwa w przetargu:

– jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody  współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

– jednego ze współwłaścicieli nieruchomości koniecznym jest okazanie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli z notarialnym poświadczeniem ich podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność,

– pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną koniecznym jest okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

– osoby prawnej koniecznym jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu koniecznym jest również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

  1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).
  2. Nabywca nieruchomości winien spełniać warunki określone w art. 2 a oraz 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2017r. poz. 2196)
  3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  5. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
  6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
  7. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

      9.Opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty  ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

  1. Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna,  na tablicach  ogłoszeń  sołectwa Żeleźniki a ponadto informację o wywieszeniu  ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  Janusz Rutkowski

                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Miedzna

 

 

 

 

 

Powrót na górę