– Informacja dotycząca inwestycji i remontów realizowanych na terenie Gminy Miedzna w latach 2007 – 2011 oraz pozyskanych środków finansowych.

Rok 2007

– Zrealizowano – III etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miedzna gm. Miedzna
Wartość zadania 1.191.049,00 zł./brutto/.
Inwestycja zrealizowana z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach udzielonej pożyczki umarzalnej w wysokości 30%.udzielonej pożyczki co stanowi kwotę – 270 000,00zł.

– Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy za kwotę – 73 935,00zł./brutt/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Wykonano modernizację drogi gminnej w m. Rostki relacji Rostki – Żochy gm. Kosów Lacki.
Modernizacja polegała na położeniu asfaltu /przez wieś/.
Wartość inwestycji – 91.280,00zł/brutto/.
Inwestycja dofinansowana w kwocie 40 000,00 zł. ze środków WFOGR w Warszawie.

– Wykonano remont – modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie.
W ramach remontu wykonano min. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej , elewację budynku oraz remont holu.
Wartość zadania 256.862,00zł /brutto/.
Remontu dofinansowany został w kwocie 197.069,00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ,, Odnowa Wsi’’

– Przeprowadzono remont w budynku gimnazjum w Miedznie.
Remont polegał na wymianie okien wraz z obróbką blacharską oraz drzwi zewnętrznych i prace towarzyszące.
Wartość zadania – 181.262,47 zł./brutto/.
Zadanie dofinansowane w kwocie 75.000,00zł przez Urzędu Marszałkowski w ramach tzw. ,,Komponentu oświatowego”

– Wykonano pierwszy odcinek przebudowy drogi gminnej we wsi Warchoły
Przebudowa polegała na wykonaniu stabilizacji cementowej oraz położeniu asfaltu.
Wartość zadania – 105.000.00 zł./brutto/.
Przebudowa dofinansowana w kwocie 92.453,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentu drogowego”

– Dokonano zakupu podwozia pod zabudowę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie.
Wartość prac wyniosła – 149.953,00 zł./brutto/.
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 65 000,00 zł. przez Urząd Marszałkowski i w kwocie 60 000,00 zł. przez ZW OSP w Warszawie.

– Wykonano projekt budowlany dla inwestycji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrzoski i Orzeszówka.
Koszt wykonania dokumentacji – 95.850,00 zł./brutto/
Wykonanie dokumentacji jest kosztem kwalifikowanym i zostało dofinansowane w ramach budowy kanalizacji w wysokości 85%.

Rok 2008

– Zakupiono mikrobus 8-miejscowy przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów.
Wartość zakupu – 114.999,00 zł./brutto/
Zakup samochodu dofinansowany został w kwocie 100 000,00zł. ze środków PFRON-u

– Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy
Wartość przeprowadzonego remontu wyniosła – 88 407,00zł./brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Wykonano II etap. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warchoły Przebudowa polegała na wykonaniu stabilizacji cementowej oraz położeniu asfaltu.
Wartość zadania – 229.489,00 zł/brutto/
Przebudowa dofinansowana została dofinansowana w kwocie 200.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentu drogowego”

– Wykonano kolejny etap remontu budynku Gimnazjum w Miedznie. Remont polegał min. na wymianie posadzek /klepka na płytki gres/ oraz wymianie drzwi wewnętrznych.
Wartość zadania – 129 071,47zł/brutto/.
Remont został dofinansowany w kwocie 50 000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentu oświatowego”

-Wykonano ostatni etap budowy sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Międzyleś.
Całkowita wartość inwestycji – 131.970,00 zł./brutto/.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentów” kwotą 50.000,00 zł.

– Dokonano Przebudowy boiska Gminnego Klubu Sportowego ,,Miedzanka” w Miedznie.
Wartość przebudowy wynosiła – 82.870.00 zł./brutto/.
Przebudowa boiska dofinansowana została ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentów” kwotą 50.000,00 zł.

– Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z budową sieci cieplnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodku Zdrowia w miejscowości Miedzna.
Wartość zadania – 77.868,83 zł./brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miedznie
/wymiana okien drewnianych na okna PCV/.
Wartość zadania – 80.802.00 zł./brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

 Wykonano stabilizację ulic: Węgrowskiej, Księdza Teofila Rybki i 1000-lecia w Miedznie
Wartość wykonanych robót wyniosła – 63 935,32 zł. Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

Rok 2009.

– Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy. Wartość robót wyniosła – 69 000,00 zł./brutt/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Wybudowano kompleks dwóch boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Miedznej.
Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła – 1.146.285,00 z /brutto/.
Budowa boisk dofinansowana została w kwocie po 333.000,00 zł przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski w Warszawie razem -666 000,00 zł.

– Utwardzenie placu kostką betonową brukową przed kompleksem boisk w Miedznie. /ilość- 450 m2/.
Wartość zadania wyniosła – 49.497,84zł. /brutto/
Zadanie w całości zostało sfinansowana ze środków własnych.

– Rozpoczęto rozbudowę systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna
(Budowa kanalizacji w m. Wola Orzeszowska, Orzeszówka i Wrzoski oraz budowa reaktora ze zbiornikiem retencyjno- uśredniającym przy oczyszczalni ścieków w m. Miedzna) – okres realizacji zamówienia 2009 – 2011r.
Wartość zadania – 7.039.994 zł/brutto/.
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Unii Europejskie w ramach RPO WM. – uzyskana kwota dofinansowania 5.681.141,00 zł.
W roku 2009 wykonano roboty za kwotę 260.421,00zł

– Wykonano modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól Poszewka-Tończa 1670mb./ wykonano nawierzchnię żwirową i rowy odwadniające/.
Wartość zadania – 86 438,00 zł./brutto/
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 30.000,00zł z WFOGR w Warszawie.

– Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Miedzna, Wrotnów i Międzyleś gm. Miedzna.
Wartość zadania – 401.810,00 zł/brutto/.
Inwestycja zrealizowana z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach pożyczki umarzalnej w wysokości 25% udzielonej pożyczki, co stanowi kwotę – 62 500,00 zł.

– Przebudowano drogę w miejscowości Poszewka i ulice : Księdza Teofila Rybki i 3-go Maja w Miedznie /położenie asfaltu/.
Wartość zadania – 270.249,00 zł/brutto/.
Przebudowa dróg dofinansowana została w kwocie 193.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentu drogowego”

– Położono asfalt na ulicy Zwycięstwa w Miedznie.
Wartość zadania – 31.283,00 zł./brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Remont Gimnazjum w Miedznie /wykonanie pokrycia dachowego i utwardzenie placu kostką -parking/
Wartość zadania 121.336,00zł. /brutto/.
Remont został dofinansowany w kwocie 50 000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. ,,Komponentu oświatowego”

– Remont pomieszczeń na piętrze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie z przeznaczeniem na Centrum Informacji.
Wartość zadania – 45.500,00/brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

-Dokonano remontu korytarzy i wymianę drzwi wewnętrznych w szkole Podstawowej w Miedznie.
Wartość zamówienia – 61 548,40 zł/brutto/. Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych

– Wykonano remonty remiz OSP – wartość robót ogółem – 28 132,00 zł.
w tym: Rostki – wymiana drzwi i remont dachu –– 3. 600,00 zł.
Zuzułka – ułożenie płytek podłogowych – 8.000,00 zł.
Tchórzowa – wymiana drzwi – 2. 200,00 zł.
Ugoszcz – wymiana drzwi i ułożenie gresu – 1. 798,00 zł.
Wrzoski – wymiana stolarki okiennej i parapetów – 12 .534.00 zł.
Prace remontowe w całości sfinansowano ze środków własnych.

Na terenie gminy zrealizowana została inwestycja finansowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie i dotyczyła:
– Przebudowy drogi powiatowej relacji Miedzna – Poszewka /ul. Ogrodowa w Miedznie/
Ogółem wartość inwestycji – 729. 283,98
– Wysokość dofinansowania przez Gminę Miedzna wyniosła 50% co stanowiło kwotę
–364 641,99zł.

Rok 2010

– Wykonano przebudowę chodników i wykonano zatokę parkingową w centrum miejscowości Miedzna oraz wymieniono ogrodzenie wokół siedziby Urzędu Gminy.
Całkowita wartość zadania – 496.390,00zł/brutto/.
Remont dofinansowany został w kwocie 238.497,00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ,, Odnowa i Rozwój Wsi’’

– Przeprowadzono demontaż i utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest w gospodarstwach indywidualnych na terenie całej gminy w ramach gminnego programu usuwania azbestu.
Wartość wykonanych robót wyniosła – 92. 500,00 zł./brutto/.
W ramach tego zadania wykonano:
– rozbiórkę pokryć dachowych wraz z transportem i utylizacją – 4.561,28 m2 eternitu
– odebrano do utylizacji zdjęty eternitu w ilości – 9.371,83 m2
Ogółem przekazano do utylizacji z terenu gminy – 13.933,11 m2 eternitu.
Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji.

– Wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb kanalizacji wsi Poszewka i Żeleźniki.
Wartość zadania wyniosła – 21.569,00zł./brutto/.

– Wykonano remont nawierzchni na ulicy Kościuszki i ul.Węgrowskiej w Miedznie /położenie asfaltu/.
Wartość inwestycji wyniosła – 58.940,36zł./brutto/
Inwestycja w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Utwardzono plac kostką betonową brukową przed kompleksem boisk w Miedznie. / w ilości – 495 m2/.
Wartość zadania wyniosła – 46.530.49zł. /brutto/
Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych.

– Modernizacja drogi gminnej relacji Tchórzowa-Zuzułka gm. Miedzna /wykonanie nawierzchni żwirowej/
Wartość wykonania – 73 200,00 zł ./brutto/. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie – 36.600,00zł z WFOGR w Warszawie.

-Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy.
Wartość zamówienia około 80 000,00 zł./brutto/.
Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

– Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Miedznie
Wartość zadania – 125.885,27 zł. /brutto/ Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie 24.000,00zł.
– Wykonano remonty remiz OSP – wartość robót ogółem – 15 357,99 zł.
w tym: Rostki – wymiana stolarki okiennej – 10 599.00 zł.
Zuzułka – wymiana okien – 4 758,00 zł.
Prace remontowe w całości sfinansowano ze środków własnych.

Poza tym na terenie gminy realizowane były następujące inwestycje finansowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie:

– Przebudowa drogi Klimowizna- Kosów Lacki w ramach której wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz kanalizacja deszczowa i chodniki z kostki brukowej w ciągu ulicy Węgrowskiej i Kościelnej w miejscowości Miedzna.
Inwestycja została sfinansowana w 50% przez Wojewodę Mazowieckiego oraz po 25% przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Gminę Miedzna .
Wysokość dofinansowania zadania ze strony gminy Miedzna wyniosła 1. 269 980,82 zł.

– Drugą inwestycją zrealizowaną wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie jest budowa chodników z kostki brukowej przy ulicy Orzeszowskiej w Miedznie
Całkowita wartość inwestycji – 240 000,00 zł.
Wysokość dofinansowania ze strony gminy Miedzna w wysokości 50% co stanowiło kwotę 120 000, 00 zł.

Ogółem wartość inwestycji i remontów w latach 2007 – 2010 wyniosła – 15.267.560,46zł.
W celu pozyskania środków z zewnątrz gmina złożyła ogółem 22 wnioski.
Wartość środków pozyskanych z zewnątrz w latach 2007 – 2010 wyniosła – 8.322.760,07zł. tj. 54,51%
– w tym:

– WFOŚ i GW – 415 600,07 zł.
– WFOGR – 106 000,00 zł.
– PFRON – 100 000,00 zł.
– ZW OSP – 60 000,00 zł
– Ministerstwo Sportu /,,Orlik”/– 333 000,00 zł.
– Urząd Marszałkowski w Warszawie /,,Orlik”/- 333 000,00 zł.
– Urząd Marszałkowski tzw. ,,Komponenty” – 825 453,00 zł.
– Ministerstwo Edukacji – 24 000,00 zł.
– Środki unijne ,,Odnowa i rozwój wsi” – 435 566,00zł.
– ,, w ramach programu RPO WM – 5 681 141,00 zł.

Ponadto w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach tzw. Projektów ,, Miękkich” Gmina Miedzna w latach 2009-2010 złożyła następujące projekty:

– Dnia 22 października 2009 roku Gmina Miedzna złożyła wniosek o przyznanie pomocy na organizację imprezy pn. – ,,Parada jazdy konnej”. Realizacja operacji zaplanowana jest na wrzesień 2011 roku. Całkowity koszt operacji wynosi 25.805, 17 zł natomiast wnioskowana kwota pomocy wynosi 14.806,24 zł.
Dniu 12 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego a Gminą Miedzna reprezentowaną przez Janusza Rutkowskiego – Wójta Gminy Miedzna została zawarta umowa z terminem realizacji w 2011 roku.
Rok 2011
– Termomodernizacja budynku Gimnazjum w miejscowości Miedzna.
Termin zakończenia inwestycji – 27 lipiec 2011 rok
Wartość zadania wyniosła – 108.623,33 zł /brutto/
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych i przy udziale pożyczki z
WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 88.000,00 zł.

INWESTYCJE których trwa realizacja
– Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna w miejscowościach Wola Orzeszowska, Wrzoski i Orzeszówka oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miedznie.
Wartość zadania – 7.039.994 zł/brutto/.
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Unii Europejskie w ramach RPO WM – uzyskana kwota dofinansowania 5.681.141,00 zł.

– Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie .
Wartość zadania – 187.272,91 zł brutto.
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków własnych i Wojewody Mazowieckiego.

– Modernizacja drogi gminnej relacji Orzeszówka – Wrzoski gmina Miedzna.
Wartość zadania – 131.060,74 zł brutto.
Wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni 9355m² i długości 2030 mb.
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków własnych i Województwa Mazowieckiego.
Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 49.000,00 zł.

Powrót na górę