– Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna w sprawie najmu lokalu na prowadzenie apteki

 

OGŁOSZENIE

         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

Nieruchomość położona w miejscowości Miedzna będąca częścią budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie.

Oznaczenie przedmiotu najmu: Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie, Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna

Powierzchnia przedmiotu najmu: podstawowa 73,0 m2 dodatkowa 21,00 m2

Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (w załączeniu szkic rozmieszczenia pomieszczeń).

Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności związanej ze służbą zdrowia

( Apteka)

Termin zagospodarowania: najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Stawka wywoławcza czynszu : stawka czynszu w wysokości 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ustalona Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna. W skład czynszu wliczona jest opłata za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, a także centralne ogrzewanie. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy z wybraną firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłaty: Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miedzna.

Wymagania od oferentów:

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Zezwolenie na prowadzenie apteki lub pisemne zobowiązanie do uzyskania zezwolenia w terminie 4-ch miesięcy od daty zawarcia umowy  w przypadku wygrania przetargu.
 3. Proponowaną stawkę czynszu miesięcznego za cały lokal brutto .
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń                     i ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 6. Datę sporządzenia oferty,
 7. Podpis oferenta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie Apteki” w terminie do dnia

 1. 02. 2019r. do godz. 930 w Urzędzie Gminy Miedzna ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna – pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2019r  o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Miedzna powiadomi wyłonionego oferenta.

Postanowienia końcowe:

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu.
 2. Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Wydzierżawiający wybierze ofertę z zaoferowaną najwyższym zaoferowanym czynszem miesięcznym (nie mniejszym niż 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ). W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż jedna oferta z najwyższym czynszem- wybrana zostanie oferta, która została złożona jako pierwsza.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2019r o godz. 10ºº.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. Nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwie  Miedzna , zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Tomasz Okulus

Szkic
Powrót na górę