– Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna

OGŁOSZENIE znak; GK 6840.1.2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Wójt Gminy Miedzna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEDZNA. 1. Nieruchomość gruntowa Położenie nieruchomości: Miedzna, gm. Miedzna, powiat węgrowski Nr ewidencyjny działki: 1423/3 Powierzchnia działki: 0,4140ha Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00026477/5 Cena nieruchomości: 155.018,13zł słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych 13/100 . Nieruchomość gruntowa – dz. nr ew. 1423/3 położona w miejscowości gminnej Miedzna powiat węgrowski. Działka powstała w wyniku podziału działki nr ew. 1423/2. Nieruchomość położona w centrum miejscowości gminnej Miedzna w sąsiedztwie kościoła , sklepów, Urzędu Gminy, stacji paliw, niedaleko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada kształt nieregularny, zabudowana budynkiem handlowo- biurowym i budynkiem restauracji. Położona przy drodze asfaltowej Węgrów – Wrotnów, dojazd do działki drogami asfaltowymi z czterech stron. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodno – kanalizacyjną. Budynki na działce zostały wybudowane z własnych środków Gminnej Spółdzielni ,, Samopomoc Chłopska” w Miedznie i stanowią jej własność. Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna – działka stanowi teren zabudowy usług publicznych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Działka została przeznaczona Uchwałą nr XIII/82/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016r. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Spółdzielni ,, Samopomoc Chłopska „ w Miedznie. 2. Nieruchomość gruntowa Położenie nieruchomości: Miedzna, gm. Miedzna, powiat węgrowski Nr ewidencyjny działki: 1428/2 Powierzchnia działki: 0,0174ha Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00012595/7 Cena nieruchomości: 7.110,63zł słownie: siedem tysięcy sto dziesięć złotych 63/100. Nieruchomość gruntowa – dz. nr ew. 1428/2 o pow. 0,0174ha położona w centrum miejscowości gminnej Miedzna powiat węgrowski. Powstała w wyniku podziału działki nr ew. 1428. Położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, karczmy, Gminnej Biblioteki Publicznej. Posiada kształt prostokąta, zabudowana budynkiem sklepu. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ulicą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodno – kanalizacyjną. Budynek sklepu znajdujący się na działce został wybudowany ze środków własnych Gminnej Spółdzielni ,, Samopomoc Chłopska” w Miedznie i stanowi jej własność. Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna – działka stanowi teren zabudowy usług publicznych. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Działka została przeznaczona Uchwałą nr XIII/82/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016r. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Spółdzielni ,, Samopomoc Chłopska „ w Miedznie. Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna pok. nr 14 lub pod nr tel. (25) 691- 83- 28. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 16.06.2016r. do dnia 07.07.2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń sołectwa Miedzna a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl. i www.gmina-miedzna.pl

Wójt Gminy

Janusz Rutkowski

Powrót na górę