– Ogłoszenie o sprzedaży szkoły w Poszewce.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Poszewka  oznaczonej  nr ew. działki :  286/6 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza III Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej we wsi Poszewka.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 26 października 2010 roku  nie odbył się ze względu na brak wpłaty  wadium . Drugi przetarg ogłoszony na dzień 8 kwietnia 2011r. nie odbył się ze względu na brak wpłaty wadium.

Oznaczenie wg  danych z ewidencji gruntów.

Obręb ewidencyjny : Poszewka

Nieruchomość gruntowa zabudowana : działka nr   286/6 – o pow.0,4865 hazabudowana budynkiem nowej szkoły i budynkiem gospodarczym.

Cena wywoławcza nieruchomości 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy złotych)

Wadium-  40.000,00 zł ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych ).

Formę płatności wadium ustala się w złotych polskich.

Minimalne postąpienie – 4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 21 listopada  2011 roku ( w tym dniu wadium powinno znajdować się  na rachunku UG)  na r-ek 70 9221 0000 0039 1111 2000 0080.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli:

  1. Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu

i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia  24 listopada 2011 roku o godz. 10.00 

w Urzędzie Gminy ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna

Cena zakupu nieruchomości    płatna przed zawarciem Aktu Notarialnego.

Koszty zawarcia Aktu  Notarialnego pokrywa Nabywca

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie UG tel.( 25)  691 83 28  w godz. 7.³º  – 15.³º.

Ogłoszenie  zostało opublikowane  pod adresem:

www.bip.gminamiedzna.pl   i  www.gmina-miedzna.pl

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Powrót na górę