– Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci gruntowej zabudowanej nr. ew działki 48 i 47/2 w miejscowości Międzyleś

OGŁOSZENIE

o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki :  48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza III Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej we wsi Międzyleś. Pierwszy przetarg  ogłoszony na dzień 25 listopada 2011r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ogłoszony na dzień 16 lutego 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Oznaczenie wg  danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Międzyleś oznaczona nr działki 48 i  47/2.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0003  Międzyleś

Numer ewidencyjny działki: 48 o pow. 0,87 ha ( zabudowana budynkiem szkoły w budowie)

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00026468/9

Numer ewidencyjny działki 47/2 o pow. 0.10 ha – posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie –Nr KW SI1W/00031154/3.

Działki położone są obok siebie tworząc kompleks.

Cena wywoławcza nieruchomości  290.000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium- 29.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie – 2900,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r. ( w tym dniu wadium powinno znajdować się  na rachunku UG)  na r-ek 70 9221 0000 0039 1111 2000 0080.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu    i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia  14 czerwca  2012 r.( czwartek) o godz. 10°° 

w Urzędzie Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.

Cena zakupu nieruchomości    płatna przed zawarciem Aktu Notarialnego.

Koszty zawarcia Aktu  Notarialnego pokrywa Nabywca

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie UG tel.( 25)  691 83 28  w godz. 7³º  – 15³º.

Ogłoszenie  zostało opublikowane  pod adresem:

www.bip.gminamiedzna.pl   i  www.gmina-miedzna.pl

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Powrót na górę