– Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej we wsi Międzyleś oznaczonej nr ew. działki 51/2

OGŁOSZENIE

o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki 51/2.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza IV  Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej we wsi Międzyleś. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25 października 2011r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ogłoszony na dzień 17 stycznia 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg ogłoszony na dzień 22 marca 2012r.zakończył się wynikiem negatywnym.

Oznaczenie wg  danych z ewidencji gruntów.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat :Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0003  Międzyleś

Numer ewidencyjny działki: 51/2 o pow. 0,20 ha ( zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym oraz garażem)

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00029097/8.

Cena wywoławcza nieruchomości  45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Wadium-  4500,00 zł ( słownie : cztery tysiące pięćset złotych).

Formę płatności wadium ustala się w złotych polskich.

Minimalne postąpienie – 450,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 21 maja  2012 roku ( w tym dniu wadium powinno znajdować się  na rachunku UG)  na r-ek 70 9221 0000 0039 1111 2000 0080.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli:

Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu   i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia  24 maja  2012 r.( czwartek) o godz. 10ºº 

w Urzędzie Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.

Cena zakupu nieruchomości    płatna przed zawarciem Aktu Notarialnego.

Koszty zawarcia Aktu  Notarialnego pokrywa Nabywca.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie UG tel.( 25)  691 83 28  w godz. 7³º  – 15³º.

Ogłoszenie  zostało opublikowane  pod adresem:

www.bip.gminamiedzna.pl   i  www.gmina-miedzna.pl

 

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski


Powrót na górę