– Ogłoszenie o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki   48 i 47/2 .

OGŁOSZENIE

o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki   48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej we wsi Międzyleś.

Oznaczenie wg  danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Międzyleś oznaczona nr działki 48 i  47/2. 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Jednostka ewidencyjna:  143306-­2 Miedzna

Powiat: Węgrowski

Województwo : mazowieckie

Nazwa obrębu : 0003  Międzyleś

 Działka o nr ew. i 48 o pow. 0,87 ha ( zabudowana budynkiem szkoły w budowie)

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW SI1W/00026468/9

Działka o nr ew. 47/2 o pow. 0.10 ha – posiada urządzoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie –Nr KW SI1W/00031154/3.

Działki położone są obok siebie tworząc kompleks.

Cena wywoławcza nieruchomości  374993,67  złotych  brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 67/100)

Wadium- 37500,00 zł  ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Formę płatności wadium ustala się w złotych polskich.

Minimalne postąpienie – 3750,00 zł  ( słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Przetarg odbędzie się dnia  03 listopada 2017 r.( piątek) o godz. 10°°  w Urzędzie Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 30.10.2017 r. ( w tym dniu wadium powinno znajdować się  na rachunku UG)

na rachunek 70 9221 0000 0039 1111 2000 0080.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób  prawnych dokumentu uprawniającego do reprezentacji tej osoby.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium ( w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny znajdować się  imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

Jeśli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata ceny za nabytą nieruchomość  winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Opłaty związane z  nabyciem nieruchomości obciążają Nabywcę. Koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca.

Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie UG pokój nr 9,  tel.( 25)  691 83 28  w godz. 7³º  – 15³º.

Ogłoszenie  zostało opublikowane  pod adresem:

www.bip.gminamiedzna.pl   i  www.gmina-miedzna.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Miedzna i w miejscowości Międzyleś. Wyciąg z ogłoszenia zostanie zamieszczony w najbliższym numerze Tygodnika Siedleckiego.

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Powrót na górę