– Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do raportu OOŚ – budowa instalacji do chowu trzody chlewnej we wsi Wrotnów

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353)

zawiadamiam,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji  do chowu  trzody chlewnej o obsadzie 331,04 DJP na działkach o nr ew. 781/1 i 781/2 położonych w miejscowości Wrotnów, gm.  Miedzna w dniu 19 października 2016r. do Organu prowadzącego sprawę wpłynęło uzupełnienie do raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wobec powyższego informuję społeczeństwo o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna,  ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu i na stronach internetowych Gminy www.bip.gminamiedzna.pl  www.gmina-miedzna.pl.  oraz  składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres (ugmiedzna@op.pl) lub ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedznie pok. nr 14, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. od dnia 20 października 2016r. do dnia  10 listopada  2016r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miedzna, a informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                       Janusz Rutkowski

uzupelnienie

geotechnika-wrotnow-chlewnie

Powrót na górę