– Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Miedzna, dnia  21 kwietnia 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 maja 2015r.  do  28 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna,  ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu i na stronach internetowych Urzędu Gminy www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl.  

Granicami obszaru objętego studium są granice administracyjne gminy Miedzna.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 maja 2015r. o godz. 1000 w sali klubowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2015r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia

18 czerwca  2015r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ugmiedzna@op.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miedzna.

 

Wójt Gminy Miedzna

                                                                Janusz  Rutkowski

Powrót na górę