– Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna.

Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Miedznie Uchwały Nr XII/72/2012 z dnia 28 lutego 2012r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Miedzna.

Wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości( wieś i nr działki), której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu Gminy ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna pokój nr 2,  ( e-mail:ugmiedzna@op.pl)

w terminie   do dnia 25 lipca 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Miedzna.

 

Wójt Gminy

Janusz Rutkowski

Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Powrót na górę