– MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WARCHOŁY

Termin realizacji :15.07.2015r. – 14.08.2015r.
Zakres rzeczowy;
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek ( grubość warstwy do 15 cm),mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni i chodników, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, wykonanie nawierzchni betonowej z betonu cementowego C16/20 ( warstwa grubości 15 cm) układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni, wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych.
Całkowita wartość zadania : 214.881,28 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w formie dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 100.000,00 zł

Pozostała kwota 114.881,28 zł to środki własne budżetu gminy.

Przed remontem 1
Przed remontem 1
Przed remontem 2
Przed remontem 2
Przed remontem 3
Przed remontem 3
Po remoncie 1
Po remoncie 1
Po remoncie 2
Po remoncie 2
Po remoncie 3
Po remoncie 3
Po remoncie 4
Po remoncie 4
Powrót na górę