– Informacje o realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”

Gmina Miedzna realizuje projekt pn.
„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 7 039 993,59 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 681 140,51 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2007- 23.09.2011r.
Beneficjent : Gmina Miedzna

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzna oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Miedzna, Wola Orzeszowska, Orzeszówka i Wrzoski. Wybudowana infrastruktura zasilać będzie wyłącznie(w 100%) mieszkańców z terenów wiejskich.

Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do polepszenia warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego, co w efekcie doprowadzi do wzrostu atrakcyjności mieszkaniowej obszaru. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na
stronie : www.mazowia.eu

Powrót na górę