– Ogólne

Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa …

Czytaj więcej Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy w Miedznie zaprasza do składania ofert na zakup drewna wraz z wycinką i uprzątnięciem  gałęzi po ścince na działce nr ewidencyjny 422/5 położonej w miejscowości Miedzna stanowiącej mienie komunalne gminy.

Działka o pow.0,4717 ha stanowiąca las porośnięta drzewami gatunek topola ( około 100 szt.) położona jest w sąsiedztwie Cmentarza Parafialnego …

Czytaj więcej Zaproszenie do składania ofert na zakup drewna wraz z wycinką

Powrót na górę