– admin

Rok 2007

– Zrealizowano – III etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miedzna gm. Miedzna
Wartość zadania 1.191.049,00 zł./brutto/.
Inwestycja zrealizowana z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie w ramach udzielonej pożyczki umarzalnej w wysokości 30%.udzielonej pożyczki co stanowi kwotę – 270 000,00zł.

– Wykonano remont dróg gminnych /gruntowych/ na terenie gminy za kwotę …

Czytaj więcej Informacja dotycząca inwestycji i remontów realizowanych na terenie Gminy Miedzna w latach 2007 – 2011 oraz pozyskanych środków finansowych.

Gmina Miedzna realizuje projekt pn.
„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 7 039 993,59 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 681 140,51 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2007- 23.09.2011r.
Beneficjent : …

Czytaj więcej Informacje o realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”

Powrót na górę