– Archiwum: Czystość i porządek

Komunikat Wójta Gminy Miedzna

w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Rada Gminy Miedzna na sesji w dniu 6 marca 2013 r podjęła 6 uchwał w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

– Uchwała Nr XIX/119/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miedzna.

– Uchwała Nr XIX/120/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

– Uchwała Nr XIX/121/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Uchwała Nr XIX/122/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Uchwała Nr XIX/123/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Uchwała Nr XIX/124/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013r w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2013 r. w Gminie Miedzna, tak jak w pozostałych gminach w Polsce, zmienia się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Gminy Miedzna zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami, w myśl którego obowiązek odbierania odpadów przechodzi na Gminę. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy tzw. „opłatę śmieciową” (opłatę za gospodarowanie odpadami).
Do tego czasu właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów na dotychczasowych zasadach. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy w odpowiednim terminie, tak aby przedmiotowa umowa obowiązywała do 30 czerwca 2013r.

Za wywóz i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości będą ponosić opłatę na rzecz Gminy Miedzna (niezależne od tego czy dotychczasowa umowa zostanie wypowiedziana).

Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałej nieruchomości przyjęła Rada Gminy Miedzna Uchwałą Nr XIX/120/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Przyjęto stawkę miesięczną od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, w następującej wysokości:

1. gospodarstwo domowe 1 – 2 osobowe – stawka opłaty 20,00 zł

2. gospodarstwo domowe 3 – 4 osobowe – stawka opłaty 36,00 zł

3. gospodarstwo domowe 5 – 6 osobowe – stawka opłaty 54,00 zł

4. gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe – stawka opłaty 64,00 zł

Niższą stawkę miesięczną przyjęto od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny, w następującej wysokości:

1. gospodarstwo domowe 1 – 2 osobowe – stawka opłaty 10,00 zł

2. gospodarstwo domowe 3 – 4 osobowe – stawka opłaty 18,00 zł

3. gospodarstwo domowe 5 – 6 osobowe – stawka opłaty 27,00 zł

4. gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe – stawka opłaty 32,00 zł

W myśl nowych przepisów odpady powinny być zbierane w sposób selektywny(segregowane), z maksymalnym ograniczeniem odbierania odpadów zmieszanych. Segregacja odpadów będzie polegała na wyselekcjonowaniu ze strumienia odpadów komunalnych poszczególnych frakcji: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji, opakowań wielomateriałowych nie ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Segregowanie odpadów obniży koszty odbioru odpadów, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość wnoszonych opłat

Wraz z niniejszym pismem zostały do Państwa dostarczone formularze Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel (użytkownik wieczysty lub inny podmiot władający) zamieszkałej nieruchomości na terenie Gminy Miedzna zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Miedzna, w terminie do 30 kwietnia 2013r. wypełnionej i podpisanej deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy wypełnić zgodnie z zawartymi w niej pouczeniami i objaśnieniami. Druki deklaracji można również uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 14 lub pobrać ze strony internetowejwww.gmina-miedzna.pl, zakładka Gospodarka Odpadami.

Niedostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji w w/w terminie, będzie stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012r. poz. 391 ze zm.).

Na podstawie deklaracji właściciel nieruchomości sam nalicza należną opłatę przyjmując właściwą stawkę w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości, sumując miesiące jednego kwartału (trzy miesiące), którą uiścić należy u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Miedzna bądź na konto Urzędu Gminy Miedzna nr 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020

UWAGA! Zadeklarowana liczba osób zamieszkujących, przebywających w posesji będzie sprawdzana.

Przykład naliczania wysokości opłaty:

Na nieruchomości będącej własnością Jana K. i Anny K. zamieszkują: Jan, Anna oraz ich dwoje dzieci.

1. Jeżeli Jan K. deklaruje w załączonej deklaracji segregowanie (selektywne zbieranie) odpadów, wysokość miesięcznej opłaty wyniesie: gospodarstwo domowe 4 osobowe – stawka opłaty 18 zł pomnożona przez 3 miesiące (kwartał) = 54 zł do uiszczenia w każdym kwartale.

2. Jeżeli Jan K. deklaruje w załączonej deklaracji odbiór niesegregowanych odpadów wysokość miesięcznej opłaty wyniesie: gospodarstwo domowe 4 osobowe stawka opłaty 36 zł pomnożona przez 3 miesiące (kwartał) 108 zł do uiszczenia w każdym kwartale.

Opłata za odbiór odpadów będzie wnoszona bez wezwania raz na kwartał w następujących terminach: I oplata za m-ce I, II, III do 15 marca danego roku; II oplata za m-ce IV, V, VI do 15 maja danego roku ; III opłata za m-ce VII, VIII, IX do 15 września danego roku; IV oplata za m-ce X, XI,XII do 15 listopada danego roku. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Za uiszczoną opłatę będą odbierane odpady komunalne bez ograniczeń ilościowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wszelkie informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą mogli Państwo na bieżąco obserwować na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedzna http://www.gmina-miedzna.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

Wójt Gminy

/-/ Janusz Rutkowski

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XIX 119 2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miedzna

Uchwała Nr XIX 120 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIX 121 2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX 122 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 8.179.2013 RIO w Warszawie

Uchwała Nr XIX 123 2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała Nr V 26_2015 w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Komunikaty Wójta Gminy Miedzna dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miedzna:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Miedzna w 2016 roku

Jak segregować odpady cz.1

Jak segregowac odpady cz.2

Zasady prawidłowego kompostowania

Zakres świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja o osiągniętych przez gminę Miedzna w 2012 r poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Miedzna w 2013 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Miedzna w 2014 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Miedzna w 2015 r.poziomach recyklingu

Wymagane poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na lata 2012-2020

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów

Analiza stanu gospodarski odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedzna za 2015 r.

Termin płatności 2016

Powrót na górę