Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Miedzna stanowiącej mienie komunalne gminy

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Miedzna  stanowiącej mienie komunalne gminy.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

 Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna

Numer ewidencyjny działki : część   dz. nr  534/16 o powierzchni 0.18 ha

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 534/16 o pow. 0,18 ha stanowiąca grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                            Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/16 położona we wsi Miedzna leży na terenie o szczególnie wartościowych założeniach przestrzennych  tzw. ,, SKARBIEC” nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Forma dysponowania nieruchomością

Dzierżawa  na okres 3 lat

Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy:

200,00zł rocznie ( słownie : dwieście   złotych)

Oferty na  wydzierżawienie działki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

,, Oferta na dzierżawę  cz. działki nr ew. 534/16 w obrębie Miedzna ” w terminie do dni 06.04. 2018r. do godz. 9ºº w Urzędzie Gminy Miedzna ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna – pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2018r o godz. 10ºº.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. Nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwie  Miedzna , zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady