Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Miedzna stanowiącej mienie komunalne gminy

OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na dzierżawę  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Miedzna  stanowiącej mienie komunalne gminy. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

 Jednostka rejestrowa : Miedzna

Nazwa obrębu : Miedzna Numer ewidencyjny działki : część   dz. nr  534/16 o powierzchni 0.18 ha Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie Nr KW  SI1W/00022744/0

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest  część działki  nr 534/16 o pow. 0,18 ha stanowiąca grunty orne. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Miedzna nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                            Termin ważności planu upłynął z dniem 31 grudnia 2003 roku. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 534/16 położona we wsi Miedzna leży na terenie o szczególnie wartościowych założeniach przestrzennych  tzw. ,, SKARBIEC” nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu. Forma dysponowania nieruchomością Dzierżawa  na okres 3 lat Stawka wywoławcza  czynszu za przedmiot dzierżawy: 200,00zł rocznie ( słownie : dwieście   złotych) Oferty na  wydzierżawienie działki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, Oferta na dzierżawę  cz. działki nr ew. 534/16 w obrębie Miedzna ” w terminie do dni 06.04. 2018r. do godz. 9ºº w Urzędzie Gminy Miedzna ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna - pokój nr 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2018r o godz. 10ºº. Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. Nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwie  Miedzna , zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.  

Wójt Gminy Miedzna

Janusz Rutkowski

Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady