Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna w sprawie najmu lokalu na prowadzenie apteki

 

OGŁOSZENIE

         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018r. poz. 121) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej położonego w miejscowości Miedzna   stanowiący mienie komunalne gminy Miedzna.

Nieruchomość położona w miejscowości Miedzna będąca częścią budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie.

Oznaczenie przedmiotu najmu: Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Miedznie, Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna

Powierzchnia przedmiotu najmu: podstawowa 73,0 m2 dodatkowa 21,00 m2

Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (w załączeniu szkic rozmieszczenia pomieszczeń).

Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności związanej ze służbą zdrowia

( Apteka)

Termin zagospodarowania: najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Stawka wywoławcza czynszu : stawka czynszu w wysokości 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ustalona Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna. W skład czynszu wliczona jest opłata za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, a także centralne ogrzewanie. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy z wybraną firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłaty: Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miedzna.

Wymagania od oferentów:

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Zezwolenie na prowadzenie apteki lub pisemne zobowiązanie do uzyskania zezwolenia w terminie 4-ch miesięcy od daty zawarcia umowy  w przypadku wygrania przetargu.
 3. Proponowaną stawkę czynszu miesięcznego za cały lokal brutto .
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń                     i ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 6. Datę sporządzenia oferty,
 7. Podpis oferenta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie Apteki” w terminie do dnia

 1. 02. 2019r. do godz. 930 w Urzędzie Gminy Miedzna ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna – pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2019r  o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Miedzna powiadomi wyłonionego oferenta.

Postanowienia końcowe:

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu.
 2. Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Wydzierżawiający wybierze ofertę z zaoferowaną najwyższym zaoferowanym czynszem miesięcznym (nie mniejszym niż 2 224,40 zł brutto miesięcznie za cały lokal  ). W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż jedna oferta z najwyższym czynszem- wybrana zostanie oferta, która została złożona jako pierwsza.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2019r o godz. 10ºº.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie pok. Nr 9 lub pod  nr tel. (25) 691- 83- 28

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Miedzna, na tablicach ogłoszeń w sołectwie  Miedzna , zamieszcza się   na stronach internetowych  Gminy – www.bip.gminamiedzna.pl  i   www.gmina-miedzna.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Tomasz Okulus

Szkic

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady