Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Wójt Gminy Miedzna

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2020 roku

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Miedzna do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Miedzna, powołuje do Komisji Konkursowych przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniu komisji.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych

Członkami Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2020 roku, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

  2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,

  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

  4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i realizacji zadań publicznych.

Miejsce i termin złożenia kandydatury

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata podpisany przez zainteresowana osobę oraz organizację zgłaszającą prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres : Urząd Gminy w Miedznie, ul. 11 listopada 4, 07-106 Miedzna do dnia 04.06.2020 roku.

  • Formularz zgłoszeniowy na członków komisji konkursowych

Formularz zgłoszeniowy

Nabór członków Komisji Konkursowych

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej swego kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej

1.

Nazwa i siedziba organizacji

pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji

1.

Imię i nazwisko kandydata do

reprezentacji organizacji

pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3 ust. 3

2.

Adres zamieszkania

3.

Telefon kontaktowy

4.

Adres e-mail

Deklaruję wolę udziału w pracach komisji konkursowych.

Oświadczam, że:

  1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

  2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisjach konkursowy do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Miedzna.

…………………………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady