Zarządzenie nr 17/2020

Wójta Gminy Miedzna

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności: wpieraniu aktywności osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Miedzna.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Wójt Gminy Miedzna zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalny, w tym w szczególności : na wspieraniu aktywności osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Miedzna.

 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna,

 3. na stronie internetowej Gminy Miedzna.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miedzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 17/2020

Wójta Gminy Miedzna

z dnia 22 maja 2020r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Miedzna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności: wspieraniu aktywności osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Miedzna., którego przedmiotem jest wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie jego realizacji.

I. RODZAJ I ZAKRES ZADANIA

Realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wpieranie aktywności osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Miedzna

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000,00 złotych.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz emerytów z terenu gminy Miedzna.

 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedzna.

 3. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Miedzna powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.

 4. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 5. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 6. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Miedzna.

 7. Wzór oferty realizacji zadania publicznego i ramowy wzór umowy realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 8. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a)  aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez uprawniony podmiot;

 1. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 2. Wysokość przyznanej dotacji określona zostanie w umowie.

 3. Wójt Gminy Miedzna zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 01 lipca do 30 września 2020 roku.

 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, mogą składać kompletne oferty realizacji zadnia publicznego, na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057) w terminie do dnia 15 czerwca 2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy Miedzna, ul. 11 listopada 4, 07-106 Miedzna.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Senior 2020” oraz adresem zwrotnym oferenta.

 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Miedzna.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Miedzna po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności w oparciu o:

 1. merytoryczną wartość oferty (opis zadania, cel zadania, przewidywane rezultaty zadania) maksymalna liczba punktów – 30;

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – maksymalna liczba punktów – 30;

 3. dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadania publicznego – maksymalna liczba punktów – 20;

 4. posiadane zasoby kadrowe – maksymalna liczba punktów – 20;

 5. oferta może uzyskać maksymalną liczbę 100 punktów.

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 2. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.

 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miedzna.

VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZDANIACH PUBLICZNYCH W ROKU OGŁOSZNEIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM

W roku 2019 w były realizowane zadania w zakresie:

 1. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – kwota dotacji 5.000,00 zł.

 2. organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna – kwota dotacji 5000,00.

Miedzna, dnia 22.05.2020r.

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Rejestr wyborców

Załatw sprawę przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

 Newsletter z informacjami o wyłączeniach

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady